Miała być szeroka plaża z bezpłatnymi leżakami 100 metrów od hotelu? Pokoje na wysokim piętrze z panoramicznym widokiem? Okazało się jednak, że plaża owszem, jest, ale faktyczny dystans do pokonania to 500 metrów, a po drodze dwupasmowa droga. Z pokoju panoramiczny widok również jest, ale na hotelowe zaplecze, parking i kosze na śmieci. Jakie uprawnienia przysługują podróżnym?

Na wstępie zaznaczyć należy, że od 1 lipca 2018 r. obowiązuje nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, która zastąpiła obowiązującą od 1997 r. ustawę o usługach turystycznych. Nowa ustawa rozszerza katalog uprawnień podróżnych i przyznaje im 3 letni termin do złożenia reklamacji, liczony od zakończenia imprezy turystycznej.

Jeśli podróżny stwierdzi niezgodność imprezy turystycznej z przedstawianymi mu informacjami ma prawo domagania się obniżki ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego. Podróżnemu przysługuje również odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy, których doznał w wyniku niezgodności. Organizator  ma obowiązek niezwłocznego wypłacenia odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Podróżny powinien zawiadomić organizatora niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, z uwzględnieniem okoliczności danej sprawy, o stwierdzeniu niezgodności. Jeżeli tego nie uczynił, to warto wykonać oznaczone datą zdjęcia, ukazujące stwierdzone niezgodności. Choć ustawa tego nie precyzuje, to należy taką reklamację złożyć na piśmie.

 Niezwykle istotne jest uważne przeczytanie umowy przed jej zawarciem i wnikliwe zapoznanie się z przedstawionymi informacjami co do warunków imprezy turystycznej. Informacje te powinny określać przede wszystkim:

a) miejsce pobytu, trasę i czas trwania imprezy, w tym co najmniej przybliżoną datę początkową i końcową oraz liczbę noclegów zapewnianych w trakcie imprezy turystycznej,

b) rodzaj, klasę, kategorię lub charakter środka transportu, a także informacje dotyczące przejazdów, w szczególności czas i miejsce wyjazdów oraz postojów, a jeżeli dokładny czas nie został jeszcze określony – o przybliżonym czasie wyjazdu i powrotu,

c) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu,

d) liczbę i rodzaj posiłków,

e) szczegółowy program zwiedzania, wycieczki lub inne usługi uwzględnione w cenie imprezy turystycznej,

f) czy jakiekolwiek usługi turystyczne będą świadczone w grupie, oraz – jeśli to możliwe – o przybliżonej liczebności grupy,

g) informację o wymaganiach językowych, w przypadku gdy skorzystanie przez podróżnego z niektórych usług turystycznych będzie zależało od skutecznej komunikacji ustnej,

h) informację o dostępności usług turystycznych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, a także, na wniosek podróżnego, dokładne informacje na temat możliwości ich dostosowania do jego potrzeb;

2) kwotę lub procentowy udział przedpłaty w cenie imprezy turystycznej i termin jej wniesienia oraz termin zapłaty całej ceny, a także sposób dokonania zapłaty oraz wskazanie, jeśli wpłata jest przyjmowana na turystyczny rachunek powierniczy;

3) cenę imprezy turystycznej łącznie z podatkami oraz w razie potrzeby z wszelkimi dodatkowymi opłatami i innymi kosztami lub – jeśli nie można zasadnie oczekiwać, aby koszty te zostały obliczone przed zawarciem umowy o udział w imprezie turystycznej – informację o rodzaju dodatkowych kosztów, którymi podróżny może zostać obciążony;

4) minimalną liczbę osób wymaganych, aby impreza turystyczna się odbyła;

5) termin powiadomienia podróżnego na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeśli jej realizacja jest uzależniona od liczby zgłoszeń;

6) informację o prawie do rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej za stosowną opłatą oraz jej wysokości;

7) ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej;

8) nazwę handlową i adres organizatora lub agenta turystycznego, a także ich numery telefonów lub adresy poczty elektronicznej;

9) informację o ubezpieczeniach obowiązkowych lub dobrowolnym ubezpieczeniu na pokrycie kosztów rozwiązania przez podróżnego umowy o udział w imprezie turystycznej lub kosztów świadczenia pomocy, w tym kosztów powrotu do kraju w razie wypadku, choroby lub śmierci.

Jeżeli Państwa wakacyjny pobyt przyniósł rozczarowanie, a impreza turystyczna daleka była od katalogowej oferty to zachęcam do skonsultowania problemu, tak aby określić Państwa żądania, możliwe do spełnienia przez organizatora.  

One thought on “Reklamacja usługi turystycznej w świetle nowej ustawy o usługach turystycznych

  1. wycieczka zakupiona w prima holidays z warszawy , wylot mial odbyc sie w piatek 17 sierpnia z Poznania do Burgas linia small planet, do tej pory samolot nie odlecial czekamy w hotelach, prezes prima holidays nie zgadza sie na bezkosztowa rezygnacje z imprezy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *